Nejlepší golfové slevy a nabídky, které můžet najít

Provozovatelem slevového portálu www.bigtee.cz je Anna Nicole Kučerová, se sídlem Panenská 29, Jablonec nad Nisou 46601 („dále jen provozovatel“)

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. vymezení pojmů

vymezením pojmů se rozumí kdo je provozovatelem, partnerem a kupujícím na slevovém portálu www.bigtee.cz.

 1. provozovatel

provozovatel slevového portálu www.bigtee.cz je prostředníkem mezi partnerem a kupujícím. Provozovatel umožňuje partnerovi zveřejnit nabídku svých služeb či produktů, které si zákazník může přes slevový portál www.bigtee.cz objednat.

 1. partner

 

partner je firma nebo živnostník s přiděleným číslem IČO, který prostřednictvím portálu www.bigtee.cz nabízí své služby či zboží.

 1. kupující

kupující je návštěvník a uživatel portálu www.bigtee.cz, který má možnost zakoupit slevový voucher na služby či produkty nabízené partnerem pomocí slevového portálu www.bigtee.cz

 1. Úvodní ustanovení
 2. Provozovatel provozuje na svých internetových stránkách www.bigtee.cz slevový portál (dále jen portál). Na portálu je zájemci o koupi (dále jen „kupující“) umožněno získání voucheru na určité zboží či službu (dále jen „voucher“).
 3. Provozovatel je tak zprostředkovatelem dodání zboží či poskytnutí služby. Dodavatelem zboží či poskytovatelem služby je osoba odlišná od Provozovatele, která je v nabídce zboží či služby vždy předem přesně identifikována (dále jen „partner“). Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele, kupujícího a partnera.
 4. Voucher – objednání, dodání
 5. Provozovatel umožňuje Klientovi získání voucheru na zboží či službu partnera popsanou v nabídce na portálu. Jeho objednáním se kupující zavazuje zaplatit za tento voucher sjednanou cenu na účet Provozovatele za stanovených podmínek.
 6. Klient si objednává voucher elektronicky na webovém portálu Provozovatele. Proto, aby byla objednávka voucheru platná, je kupující povinen vyplnit veškeré předepsané údaje a náležitosti uvedené ve formuláři. Objednávka se stává pro kupujícího závaznou okamžikem odeslání této objednávky.
  Objednávka, jako reakce na nabídku, představuje uzavření smlouvy na dodání zboží či poskytnutí služby partnerem, jejíž uzavření Provozovatel zprostředkovává. Proces uzavření smlouvy je tím kompletní, a proto Provozovatel nepotvrzuje objednávku.
 7. Voucher je doručen formou unikátního kódu, který Kupující najde na svém osobním profilu na stránkách www.bigtee.cz a může si ho vytisknout pomocí tlačítka „tisk“ v sekci „moje nákupy“
 8. Kupující uplatní Voucher u partnera, který nabízel službu či produkt za zlevněnou cenu. Provozovatel zde je pouze prostředníkem, zprostředkovatelem mezi kupujícím a partnerem portálu.

III. Podmínky použití voucheru

 1. Podmínky (např. doba platnosti), za kterých může být voucher použit, jsou uvedeny přímo na něm či byly uvedeny v nabídce zboží či služby na www.bigtee.cz  a kupující se zavazuje k jejich dodržení.
 2. Pokud Klient nevyužije voucher v době platnosti, po jejím uplynutí ztrácí kupující nárok na dodání zboží či poskytnutí služby bez nároku na vrácení ceny. Závazek Poskytovatele uplynutím doby platnosti voucheru zaniká.
 3. Voucher je přenosný.
 4. V rámci jedné objednávky (tj. v rámci jednoho čerpání výhod plynoucích z voucheru u Poskytovatele) může Kupující objednat libovolné množství voucherů, pokud Poskytovatel (Provozovatel v nabídce) nestanoví omezení. Stejně tak, pokud Poskytovatel nestanoví jinak, je možné voucher použít pouze jednou. Provozovatel ani Poskytovatel nenesou odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo poškození či zničení voucheru.
 5. V případě, že zákazník promění voucher za nižší než jeho původní hodnotu (pokud je to možné), nemá nárok na doplacení hodnoty voucheru nebo nový voucher na zbytek hodnoty původního.
 6. Cena voucheru a způsoby placení
 7. Cena nabízeného voucheru na zboží či služby je vždy uvedena v nabídce na portálu Provozovatele včetně uvedení slevy, která je poskytována. Při objednávce voucheru dojde k autorizaci platby zákazníka.
 8. Způsoby platby
 • Převodem na účet – zákazník má na zaplacení 3 pracovní dny po obdržení informačního mailu. Po 7 pracovních dnech se objednávka automaticky stornuje.
 • Platba platební bránou – peníze budou strženy okamžitě

 

 1. Odpovědnost Provozovatele a Poskytovatele
 2. Informace o původních cenách (před slevou) a slevách uvedené na portálu Provozovatele jsou uváděny na základě informací získaných od Partnera. Provozovatel tedy nenese odpovědnost za jejich správnost.
 3. Partner, ne Provozovatel, nese odpovědnost za řádné a včasné dodání zboží či poskytnutí služby, neboť Partner je tím, kdo službu či produkt poskytuje. Kupující tedy uplatňuje svá práva, zejména z odpovědnosti za vady, u Partnera. Odpovědnostní vztahy vznikají tedy mezi Kupujícím a Partnerem. Provozovatel je pouze zprostředkovatel.
 4. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za poskytnutí slevy u Partnera, neboť Provozovatel o slevách prostřednictvím svých internetových stránek pouze informuje.
 5. Provozovatel neodpovídá také za žádné škody vzniklé v souvislosti s užitím služby či zboží.
 6. Webové prezentace jiných subjektů, na něž internetové stránky Provozovatele odkazují, jsou mimo kontrolu Provozovatele. Provozovatel tedy neodpovídá za jejich obsah či vzhled. Provozovatel zároveň nenese žádnou odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakoukoliv třetí osobou prostřednictvím portálu.

VII. Odstoupení od smlouvy

 1. Klient má právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zaplacené částky v případě, že Poskytovatel nedodá objednané zboží či neposkytne objednanou službu z důvodu na jeho straně, a to ani po písemné výzvě Kupujícího.
 2. Kupující má právo odstoupit od smlouvy také ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení voucheru, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupení od smlouvy musí být Provozovateli doručeno nejpozději 14. dne od doručení voucheru. Kupující je povinen o tomto odstoupení informovat taktéž Poskytovatele.
 3. Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu musí být učiněno písemnou formou. Za písemnou formu se taktéž považuje komunikace emailem. S kontaktem na email storno@bigtee.cz
 4. Vzhledem k tomu, že platba za voucher je prováděna na účet Provozovatele, je kupující povinen o svém odstoupení informovat i Provozovatele, aby v případě, že celá platba ještě nebyla Provozovatelem převedena Partnerovi, mohl Provozovatel vrátit takovou část platby zákazníka zpět zákazníkovi.

VIII. povinnosti a práva partnera

 1. Partner se registruje na portálu bigtee.cz a tím souhlasí s těmito obchodními podmínkami a je povinen vyplnit všechna vyžadovaná pole uživatelského účtu.
 2. Partner může zveřejnit nabídku svých služeb či produktů na portále bigtee.cz. A to jak cenu, tak dobu platnosti nabídky na slevovém portálu.
 3. Partner musí uvést detailní popis nabízené služby či produktu a dodat audiovizuální materiály, které jsou potřeba pro prezentaci jeho služeb či produktů.
 4. Partner je povinen zveřejňovat obrazové či zvukové soubory, na které má autorské právo a nesmí používat cizí autorská díla pro propagaci svých služeb či produktů. Řídí se zákonem o autorském právu a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za porušení autorských práv Partnerem.
 5. Partner souhlasí s 15% provizí z celkové částky za prodané služby či produkty pro provozovatele portálu bigtee.cz. Tedy z konečné ceny mu bude odečtena sazba 15% za zprostředkování služeb provozovatelem.
 6. Partner má právo na vyplacení finančních prostředků provozovatelem. Po 14 dnech od ukončení slevové akce na portále bigtee.cz a to převedením finančních prostředků provozovatelem na bankovní účet či Paypal účet.
 7. Partner je povinen ve svém profilu uvádět pravdivé a přesné údaje, jinak se může vyplacení finančních prostředků zdržet nebo dojde k blokaci jeho účtu.

 

VIX. porušení podmínek

 1. Není dovoleno vytvářet duplikované účty. Každý kdo se registruje na portále bigtee.cz může mít jen jeden zákaznický účet. Partner i kupující mohou mít pouze jeden účet. V případě porušení této podmínky bude účet zablokován a znemožněna možnost používat slevový portál www.bigtee.cz
 2. Každý uživatel portálu bigtee.cz se musí řídit zákony České republiky. V případě porušení zákona bude kupujícímu nebo partnerovi znemožněn přístup na portál www.bigtee.cz
 3. Partner smí používat mediální soubory, na které má autorské právo. V opačném případě mu bude zakázáno přidávat slevové akce a prezentace na portále bigtee.cz
 4. Publikování nebo propagování pornografického materiálu, ilegálních činností, hrubých, drzých, nemorálních a nevhodných služeb, využívání portálu na nevhodnou propagaci je striktně zakázáno. Pokud partner a kupující poruší tyto zákazy, bude mít zablokovaný účet navždy.

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo požádat Kupujícího o uveřejnění některých osobních údajů za účelem dalšího zpracování (např. marketingové kampaně, organizace aktivit v rámci loajality programu).
 2. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, který Kupující v konkrétním případě vyplnil, či které byly o Kupujícím získány na základě uzavřené smlouvy či v rámci přihlášení na portálu Provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Partnerem za účelem zajištění potřebné komunikace pro plnění uzavřené smlouvy a pro účely vnitřních rozborů a analýz. Pokud je příjemcem zboží či služby osoba odlišná od Kupujícího, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy. Ale k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.
 4. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kupující (registrovaný zákazník) může kdykoliv písemně na dostupných kontaktních místech uvedených na portálu Provozovatele požádat o vymazání osobních údajů nebo jejich opravu. Info@bigtee.cz
 5. Klient souhlasí, aby mu Provozovatel zasílal obchodní sdělení emailem, který uvedl při objednání voucheru. Tato obchodní sdělení se budou týkat obchodní činnosti Poskytovatele.
 6. Závěrečná ustanovení
 7. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na portálu Provozovatele v den odeslání elektronické objednávky, pokud není mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li kupující objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Kupující objednávkou akceptuje tyto Obchodní podmínky.
 8. Vztahy, které neupravují tyto Obchodní podmínky, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 7. 2020
Chcete hrát levněji?Získejte náskok před ostatními golfisty.

Získejte náskok před ostatními golfisty díky nejnovějších slevách na golfovém portále BigTee.cz